06-03-2013 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk poszukuje kandydata do pracy

na stanowisko młodszego księgowego w referacie finansowym

na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

 

 

 

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania:

 

1.     Wymagania niezbędne:

 

1)     posiadanie wykształcenia średniego ekonomicznego,

2)     obywatelstwo polskie,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia;

 

2.     Wymagania dodatkowe:

 

1)     znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,

2)     znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office,

3)     mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,

4)     gotowość bezzwłocznego podjęcia pracy;

 

3.      Wymagane dokumenty:

 

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3)     kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)     kopia dowodu osobistego,

6)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Oferty pracy należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ”oferta pracy - młodszy księgowy” w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4 lub przesłać pocztą na adres urzędu z wyżej podanym dopiskiem w terminie do 15 marca 2013 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

(-) Henryk Litka


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.