10-10-2017 r. Wersja do wydruku  

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!

 

 

 

 

 

 

W związku z upływem dziesięcioletniego okresu ważności dowodów osobistych wydanych w roku 2007 przypomina się, iż każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium, jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

 

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa:

-        osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

-        osoba, której do ukończenia 18. roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

-        rodzic/opiekun prawny dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,

-        kurator dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

 

Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty (z wyjątkiem dzieci do lat 5) musi być obecna przy składaniu wniosku.

 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą sie pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

Dowód odbiera:

-        wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu);

-        rodzic/opiekun prawny dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej;

-        osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, rodzic albo kurator tej osoby;

-        pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 roku, poz. 212 ze zmianami).


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.